Kutaa Tokko.

# Qajeelfama_gaariidha.

. 4.

Friday, 19 June 2015 35105 Hits.

tilmaamaa fi kaffaltii durgoo oolmaa hojjattoota mootummaa irratti.

1. Qajeelfama Lakk 2 2006. 2 fi 4.

Addis Media Network- Afaan Oromo.

. Ibsa Saalaa Qajeelfama kana keessatti dhimoonni ykn jechoonni saala dhiiraatiin ibsaman hundi dubartiis ni ilaallatu. .

. .

.

0.

facebook. .

Seensa Guddinni sadarkaa. .

.
caffee oromiyaa.
61/94 fi labsii kana fooyyessuuf kan ba’e Labsii Lakk.

Sadaasa 2006.

7.

Qabiyyeen leenjii kanaas mata dureewwan sadii irratti yoo ta'u Isaanis:-1. QAJEELFAMA ADABBII ITOOPHIYAA FOOYA’EE BAHEE Lakk-02/2006 IRRATTI HUNDAA’UUN ADABBII MURTEESSUU. 2|Page Qajeelfama Lakk.

Mata dure Gabaabaa. 23. 16) “Heera Mootummaa” jechuun Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lakkoofsa 46/1994 jechuudha. Caamsaa bara 2010. Qajeelfamni Kun “Qajeelfama Raawwii Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyaa’ee bahe Lakk.

13.

mari’achuudhaan murtii kan dabarse tahuu ibsuudhaan; Ministeera Siviil Sarviisii. Oct 5, 2021 · labsii-bulchinsaa-fi-misooma-manneennii-naaannoo-oromiyaa-lakk.

Labsii 130 Lafa Baadiyyaa.

24.

Qajeelfama Lakk 21 2014 11720.

1 Dambii Imx Kaabineen Mirkanaa’e.

Labsii Haaraa Hojjattoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk.